Yêu cầu gọi lại
  • Nếu hủy trước ngày 60 của ngày đến: 25% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 30-60 ngày kể từ ngày đến: 40% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 21-30 ngày kể từ ngày đến: 50% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 07-21 ngày kể từ ngày đến: 75% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Nếu hủy trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến: 100% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.
  • Trong trường hợp vắng mặt hoặc Trả phòng trước ngày khởi hành: 100% tổng số tiền lưu trú sẽ được tính như phí lưu giữ.